Gratis verzending vanaf €75,- | Snelle levering | 100% veilig

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van en/of met Urban Chapter. 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer 

1.1 Wij zijn Urban Chapter gevestigd te: 
Kerkstraat 57-A
3882BN Putten
KVK nummer:
BTW nummer:
Email: info@urbanchapter.nl 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, bestellingen en overeenkomsten van Urban Chapter tussen ondernemer en consument. 


2.2 Het plaatsen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding geeft de consument te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. 


2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten ontleden voor toekomstige transacties. 

Artikel 3. Het aanbod 

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangetoonde producten, digitale inhoud en/of diensten. Indien gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen zijn deze een nauwkeurige weergave van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4. De overeenkomst 

4.1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling wordt geplaatst via de webshop of per e-mail. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Urban Chapter. Zolang Urban Chapter de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen en kan de consument de overeenkomst ontbinden. 


4.2. Urban Chapter behoudt het recht een bestelling niet te accepteren. Van een dergelijke weigering wordt de klant ten alle tijden per mail op de hoogte gesteld met opgaaf van reden. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval teruggestort op de rekening bank- of creditcardrekening vanwaar de betaling is voldaan. 


4.3 Door bij Urban Chapter een bestelling te plaatsen via de webshop dan wel per e-mail ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen. 

Artikel 5. De prijs 

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW. 


5.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzending- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 


5.3. Alle prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke maatregelen. 


5.4. Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. 

Artikel 6. Verzending en levering 

6.1 Verzending en levering van de Urban Chapter producten en/of diensten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Hierbij zal Urban Chapter de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


6.2 Urban Chapter verzend alle bestellingen in principe binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan bericht. Mocht het pakket na meerdere aflever pogingen niet kunnen worden afgeleverd, dient u het pakket bij een pick-up punt op te halen. Mocht het pakket niet binnen 3 dagen worden opgehaald, dan zal het pakket naar ons retour worden gestuurd. Urban Chapter zal het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan de consument terugstorten. 


6.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Urban Chapter kenbaar heeft gemaakt. 


6.4 Volgens de wet koop op afstand dient een bestelling binnen 30 dagen te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is en een bestelling niet kan worden uitgevoerd doordat een bestelde artikel niet meer leverbaar of niet op voorraad is of een andere reden, kan de consument de koop ongedaan maken. 


6.5 Indien een levertijd, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kan worden, geeft dit u niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting welke voor u uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overkomst mocht voortvloeien. 


6.6 Urban Chapter streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren. 

Artikel 7. Herroepingsrecht, ruilen en retournering 

7.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van reden, te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen voor de eerste keer op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. Wanneer u binnen de gestelde termijn de geleverde artikelen niet aan Urban Chapter heeft geretourneerd is de koop een feit. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot retourzending, daarvan binnen 14 dagen na eerste afleverpoging schriftelijk melding te maken bij Urban Chapter. U dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering met track & trace. 

7.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een fout, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

7.3 
De kosten voor uw retourzending zijn voor uw eigen rekening, hier kunnen wij geen restitutie op verlenen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag inclusief de aan Urban Chapter betaalde verzendkosten terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, niet de verzendkosten.

7.4 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (inclusief de eventuele standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren. Afwijkende verzendkosten dan de standaard verzendkosten worden door Urban Chapter niet vergoed. 

7.5 
U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van ondeugdelijke verzendverpakking of indien het pakket onvoldoende gefrankeerd is, behouden wij het recht de retourzending te weigeren.

7.6 Het herroepingsrecht kan niet worden toegepast op hygiene gevoelige artikelen als accessoires en sieraden. 

7.7 Indien er problemen voordoen, proberen wij deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. De garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:
A. het artikel gedragen en/of gewassen is;
B. Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
C. U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd;
D. De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
E. Het artikel volgens de specificatie(s) van u is vervaardigd. 

Artikel 8. Betaling 

8.1 Urban Chapter werkt door middel van online vooruitbetaling of vooraf per bankoverschrijving. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzending.Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van uw gehele betaling verzenden wij uw bestelling. Wanneer er gebruikt is gemaakt een kortingscode of tegoedbon kan hier geen restitutie op worden gegeven en kan de korting niet opnieuw worden uitgegeven. De kortingscode, cadeaukaart of andere tegoedbonnen kunnen nimmer ingewisseld worden voor geld.

Artikel 9. Overmacht 

9.1 In geval van overmacht is Urban Chapter bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Urban Chapter kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Urban Chapter is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

10.2 Urban Chapter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Urban Chapter jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Urban Chapter verschuldigd is.

Artikel 11. Diversen

11.1 Urban Chapter is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.2 Indien de consument aan Urban Chapter schriftelijk opgave doet van een adres, is Urban Chapter gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Urban Chapter schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Urban Chapter in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Urban Chapter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een door Urban Chapter aan te wijzen rechtbank. 

Artikel 13. Klachtenregeling 

13.1 Urban Chapter beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Urban Chapter.

13.3 Bij Urban Chapter ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Urban Chapter binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 De consument dient Urban Chapter in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14. Copyright 

14.1 Deze webshop en zijn bijbehorende online & social media kanalen genieten auteursrechtelijke bescherming. Alle afbeeldingen, teksten en videocontent op Urbanchapter.nl of zijn online & social media kanalen zijn eigendom van Urban Chapter. Zonder schriftelijke toestemming van Urban Chapter is het niet toegestaan op enige manier gebruik te maken van deze content.

Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen 

15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.